Bò sốt vang

170.000 VNĐ

Bò sốt vang NHBC: 100% bò ta sạch

  • 170.000 VNĐ/ 1 hộp