Diếp cuốn bỗng rượu tôm thịt

175.000 VNĐ

175.000 VNĐ /8 chiếc